KFC
2221 N 86th St
Lincoln, NE 68505-3218 Map
Phone: (402) 465-8803

KFC
903 South St
Lincoln, NE 68502-2151 Map

KFC
2540 N 11th St
Lincoln, NE 68521-2233 Map